top 100 india's richest

Rank       Name                Net Worth ($mil)     Age     place
City


1        Mukesh Ambani             32,000             52     Mumbai

2       lakshmi Mitta                 l30,000              59     London

3        Anil Ambani                  17,500              50     mumbai

4       Azim Premji                   14,900              64     Bangalore

5       Shashi &                13,600              65     Mumbai

6       Kushal Pal Singh             13,500             78     Delhi

7       Savitri Jindal                    12,000             59     Hisar/Delhi

8       Sunil Mittal                      8,200              52      Delhi

9       Kumar Birla                    7,800              42     Mumbai

10      Gautam Adani                6,400              47     Ahmedabad

11      Anil Agarwal                  6,300             56      London

12      Adi Godrej                      5,400            67     Mumbai

13      G.M. Rao                        4,300           59     Bangalore

14      Dilip Shanghvi                  4,100          54     Mumbai

15      Shiv Nadar                       3,700          64     Delhi

16      Uday Kotak                      3,300          50     Mumbai

17      Malvinder&amp                3,000          37     Delhi

18      Subhash Chandra               2,700          59     Mumbai

19      Indu Jain                           2,400          73     Delhi

20      Kalanithi Maran                 2,300          44     Chennai   

Comments :

0 comments to “top 100 india's richest”